سفارش تبلیغ
صبا
در ادب نفست این بس که واگذارى ، آنچه را از جز خود ناپسند شمارى . [نهج البلاغه]
 
شنبه 87 مرداد 5 , ساعت 11:33 عصر

شیرزادالف-پرسش

1- با توجه به بردارهای مقابل نشان دهید عمل جمع برداری خاصیت انجمنی دارد. a             b               c    

 (a+b)+c=a+(b+c)                                                          

2- در چه صورت دو بردار جابجایی با هم مساویند.

3-کدام خاصیت ها در دو جابجایی باید یکی باشد تا جابجایی ها را بتوان برابر دانست؟

4- ضخامت یک خط کش چگونه اندازه گیری می شود چرا؟

5- وسیله اندازه گیری : قطر داخلی انگشتر طلا جرم تخم مرغ زمان ار تفاع صندلی  را بنویسید.

6- تفاوت کمیت برداری و نرده ای  را با ذکر یک مثال بنویسید.

7- اگر بشنوید که دو ذره مادی از نقطه مفروض A به یک اندازه جابجا شده اند “ چه نتیجه ای در باره مکانهای نهایی آنها می گیرید؟

8- ذره ای ا ز یک راس مثلثی متساوی الا ضلاع شروع به حرکت می کند و پس از پیمودن دو ضلع به راس سوم می رسد. مسافت پیموده شده چند برابر اندازه جابجایی اش است؟

9- الف- دقت اندازه گیری خط کش های معمولی بر حسب سانتی متر چقدر است؟ب-  یک هزارم میلی متر چه نام دارد؟

10- کولیس را مناسب ترین وسیله برای سنجش کدام طول می دانید؟

11-الف-  جرم یک جسم را معمولا از کدام طریق تعیین می شود؟ب-کمیت فیزیکی چه مفهومی دارد؟

12- ضریبی که مگا متر  را به میلی متر تبدیل می کند چقدر است ؟

13- چرا برای هر کمیت اغلب یکاهای مختلف تعریف شده است؟

14- معیار هر کمیت که مقدار کل کمیت را از مقایسه به آن تعیین می کند چه نام دارد؟

15- اگر رابطه b 2 = a بین دوبردار  a,b  بر قرار باشد. کدام خاصیت در این دو بردار یکی است؟

16- در شکل مقابل “ هر ضلع مربع را یک بردار گرفته ایم                 c                        a

 چند جفت برداری مساوی پیدا می کنید؟                                                           d

ب- مسائل                                                        

1- دو بردار متعامد داریم که طول مجموع آنها 14 سانتی متر شدهاست. اگر طول یکی از آنها 6 سانتی متر باشد

 طول دیگری چند سانتی متر است؟

2- دو نیروی  هم اندازه تحت زاویه 60 درجه بر جسمی وارد می شوند . اندازه برآیند چند برابراندازه هر کدام است؟

3- دو نیروی  به اندازه های 7  نیوتن و 12 نیوتن داریم . زاویه بین آنها چند درجه باشد تا اندازه بر آیند آنها 5 نیو تن شود.

4- دو بردار به اندازه های 30 و 40 واحد مطابق شکل داریم.

 اندازه بر آیند آنها چند واحد است؟                                                                         ه75

5- اگر بر آیند 3 بردار در شکل مقابل صفر باشد                                      b

 بر آیند دو بردار b,c در چه جهتی خواهد بود؟                 a          c

6- نیرو های زیر را در مختصات دکارتی مشخص کرده و برآیند آنها را محاسبه کنید.

a(  3m, 30)   ,  b(4m,90 )  ,c( 5m,180) , d( 12m , 270)                 

7- بر آیند سه نیرو به انداز ه های 7 و 15  و12 نیوتن صفر ششده است. بزرگی دو نیروی اول چند نیوتن اسیت؟

8- بردار های شکل مقابل هم اندازه اند . طول هر کدام چند سانتی متر باشد

شیرزاد تاطول بر آیند 4 سانتی متر شود. 

9- در شکل مقابل اگر طول هر بردار 10 سانتی متر باشد “ طول بر آیند سه بردار                      a                       b

 تقریبا چند سانتی متر خواهد بود؟                                                                                                                      c

10-  کامیونی ابتدا 40 کیلو متر در جهت جنوب سپس عمود به این مسیر 30 کیلو متر در جهت شرق حرکت می کند تا به نقطه اولیه برسد الف- جابجایی و مسافت پیموده شده توسط کامیون را تعیین کنید.  ب- اگر این کامیون از همان نقطه اولیه ادامه مسیر دهد تا به

محل شروع حرکت برسد جابجایی چقدر است.

11- تبدیلات زیر را انجام دهید.

الف- 12 میلی ثانیه چند ثانیه و چند میکرو ثانیه است.      ب- 104*25 میکرو متر چند دکا متر است.

ج- 5-10*4 کیلو گرم چند دسی گرم است.                     د- 102*48 مگا متر چند سانتی متر است.

و- 8-10* 126 ترا متر چند میلی متر است.                     ر- 108*4 نا نومتر چند هکتو متر است.

12- بر آیند و تفاضل دو بردار که با یکدیگر زاویه 60 در جه می سازند را از طریق رسم تعیین کنید.

 ( بزرگی بردارها را دلخواه در نظر بگیرید)

13- دو بردار به بزرگی 120 نیوتن و 160 نیوتن در حالتهای زیر بر یک جسم اثر می کند

الف- هم راستا و هم جهت      ب- هم راستا و مختلف الجهت    ج- عمود بر هم     د- تحت زاویه 37 در جه

14- متحرکی که روی محور ّxx از نقطه (10+) A  شروع به حرکت می کند “ تا نقطه (40 +) B پیش رفته و از آنجا به نقطه (20-)C بر می گردد . جابجایی اش رویهم رفته چند واحد است؟

15- متحرکی  دو جابجایی به اندازه های 4 و11 متر  را بطور متوالی انجام می دهد در پایان حرکت فاصله اش از نقطه شروع

چند متر می تواند باشد؟

16- طول قدمهای کودکی 25/0 متر است. اگر 20 قدم در مسیری مستقیم پیش رفته و سپس 48 قدم در راستای عمود بر آن بر دارد “ اندازه تغییر مکان او از موضع اولیه چند متر خواهد بود؟

17- شخصی ابتدا 20 متر به سوی شرق “ سپس 30 متر به سوی جنوب و آنگاه 60 متر به سوی غرب حرکت می کند برزگی

 جابجایی اش روی هم رفته چند متر است؟

18- یک گیگا ثانیه چند کیلو ثانیه است؟

19- الف- مساحت 1200 میلی متر مربع معادل چند سانتی متر مربع است؟ب- یک میلیارد میلی متر مکعب چند متر مکعب است؟

20- دانش آموزی هر روز مدت 2/5 دقیقه را در پاک کردن نوشته های نا درست خود می گذراند طی 7 روز چند دقیقه و

 چند ثانیه از عمر با ارزش خود را در این کار بیهوده می گذراند؟

21- برای اینکه طول 5-10*4/2 متر را با عددی اعشاری بنویسیم آن را بر حسب کدام واحد بیان کنیم تا کمترین  تعداد صفر

 دو عدد ظاهر شود؟

22- تفاضل دو طول 2000 میلی متر و 30 میکرو متر چقدر است؟

23- طول میله ای بر حسب سانتی متر a و بر حسب میلی متر با عدد b بیان شده است . نسبت a به  b چقدر است؟

24- روی محور ّxox “ سه نقطه به مختصات(20+)a و(40+)b  و (10-)c  مفرو ض اند “ اندازه جبری

 بر آیند بردار های ab,bc را بدست آورید.لیست کل یادداشت های این وبلاگ